Roku 1885 byl v naší obci z iniciativy tehdejšího správce školy pana Kvapila ustaven „hasičský spolek“. Spolek měl 34 členů. Prvním předsedou se stal p. František Benda, načelníkem sboru p. Josef Kvapil, pokladníkem rolník p. Hynek Jorda a jednatelem p. František Navrátil. Sbor měl svoji hasičskou zbrojnici v budově, dnes již zbořené. Stála v místě při potoku u tzv. „brodku (před jeho regulací v roce 1960), naproti tzv. Sovové uličky (naproti kaple), vedle mostu přes potok a ohradou, kam se vyháněly husy na potok. Byla to poměrně malá budova se dvěma vraty. V ní garážovala stříkačka na ruční pohon, kterou bylo nutno k požáru přivést koňským potahem. Tento potah byl obcí ustanoven a alespoň za 1. republiky to byli koně p. Františka Jordy (Svatoplukova 39). Při hašení byla povinnost i ostatních občanů pomoci při pumpování, neboť to bylo namáhavé a vyžadovalo to pravidelné střídání obsluhy. Stříkačka byla zakoupena u firmy Smékal v Čechách pod Kosířem včetně potřebné výzbroje.

Sbor měl svoji hasičskou zbrojnici v budově, dnes již zbořené. Stála v místě při potoku u tzv. „brodku, vedle mostu přes potok a ohradou, kam se vyháněly husy na potok.

Sbor o svoji činnosti vedl pravidelné zápisy, které jsou zaznamenány v knihách zápisu. Těch je celkem 6. První kniha obsahuje záznamy z let 1885 – 1922, druhá kniha z let1923 – 1952. Další knihy pokračují v záznamech v dalších letech. Všechny knihy jsou archivovány ve spolkové místnosti sboru, tj. v přízemí dnešní budovy obecního úřadu. Na prvém zasedání založeného spolku byl do výboru doplněn i zástupce obecního zastupitelstva p. Svoboda. Výbor spolku ustanovil také další funkcionáře: zástupce náčelníka sboru p. Jana Kargera, který měl na starosti techniku sboru (stříkačka, hadice atd…), četaři sboru: p. Vladimír Sapara a Rudolf Kráčmar, trubači sboru: p. Jan Karger a Los František, revizní komise: p. František Kolavík a Fuchs S.

Z činnosti sboru do roku 1900

Rok 1886

Zakoupena ruční stříkačka a výzbroj za 1349 zlatých

Obec na to dostala:

 •   za pronájem honitby v katastru obce za 12 roků 840,- zl
 •   za pronájem honitby v roce 1885 70,- zl
 •   dar od Vzájemné pojišťovny 20,- zl
 •   dar od majitele pily p. Geislera 10,- zl
 •   dar od státní dráhy 20,- zl
 •   dar od Rolnické záložny Litovel 90,- zl
 •   dar od hasičského fondu z Brna 35,- zl
 •   dar od klaštera Redemptoristů 25,- zl
 •   dvoje podpory na „kroupy“ 60,- zl

celkem 1170,- zl

h1

Rozdíl 179,- zl doplatilo obecní zastupitelstvo z obec. příjmů. V roce 1886 obec postavila i potřebnou kůlnu pro stříkačku a nářadí a vedlejší místnost pro členy sboru. Sbor již v roce 1886 zasahoval při požáru ve Střelicích (2x) a v Litovli (2x) kde se však účastnili jen na  bouracích pracech na požářišti.

Členové tehdejšího sboru:

Arnošt František, Jorda Hynek, Navrátil František, Broza Jan, Karger Antonín, Motl Jan, Čamek Inocenc, Karger Jan, Obšil Matěj, Dostál josef, Karger Jan, Táborský František, Fritscher Eduard, Kráčmar Antonín, Táborský T., Falc Josef, Kráčmar Rudolf, Sapara Jan, Chmelníček, Kolavík, Sova, František Chrudina, Jan Kryl, Jan Tomek, Vincenc Chrudina, Štěpán Kyšner, Zdražil František, Jarolím Rudolf, Los František, Žváček František.

Vedle členů byli ještě t.zv. členové přispívající: p. Klin z Litovle, p. Jan Schrott hostinský

Činnost sboru v dalších letech

Rok 1904:

 • v květnu při hrozné bouřce hořelo ve T. Dvorech
 • v červenci požár v Rénotách
 • župní sjezd v Mladči
 • účast při svěcení reálné školy v Litovli
 • v červnu zemřel člen sboru Jakub Válek

Rok 1905:

 • opět požár ve T.Dvorech
 • účast při svěcení praporu řemeslnické jednoty „Neklan“ v Litovli
 • největší akcí sboru byla oslava 20 let trvání sboru, která se konala 2.7. v zahradě p. Hynka Jordy. Po slavnostní mši v klášterním kostele se konal průvod obcí. U domu č.1 byla postavena slavnostní brána z chvojí. Slavnostní průvodu se zúčastnila i krojovaná skupina dívek a dechovka z Myslechovic (19 mužů), župní dozorce p. Metoděj Staroštík a 317 členů z okolních sborů. Slavnostní oběd v zahradě p. Jordy zajišťovali hospodští p.Silvestr Dokoupil a p.Rudolf Kráčmar. Cena oběda stála 1 korunu a 40 haléřů. V zahradě byly postaveny stoly a lavice. Večer byla zábava v obou hostincích.

Rok 1906:

 • 8.11. večer vznikl požár v litovelském pivovaře. Sbor dostal za účast při zásahu 30 korun.
 • župní sjezd se konal v Řimicích a 27.5.oslava 20 let trvání sboru v Mladči.
 • v květnu účast na pohřbu rektora kláštera P. Tomáška
 • sbor dostal 100 korun od zemského hasičského výboru

Rok 1907:

 • Jan Karger, kovář, bývalý podvelitel sboru, dostal čestný diplom
 • vyvrcholila kritika za špatnou účast při cvičeních. Sbor se obrací o pomoc na obecní zastupitelstvo při agitaci. Pomluvy, že členství ve sboru je spolek „pro chlast“, každý však pije za svoje a nikoliv za peníze sboru.

Rok 1909:

 • účast na primici p. Jana Kargera, syna Jana Kargera, člena sboru (27.5.1909)
 • 18.5. účast na pohřbu p.Bohumila Kleibla.

Rok 1910:

 • schůze se koná v hostinci p.Hynka Straky (dnes p. Vavrdy)
 • 20.2. uvítání J.M.P. arcibiskupa Bauera v kostele
 • na jaře účast na uvítání Její císařské výsosti arcivévodkyně Zity na nádraží v Července
 • 12.5. požár elektrárny v Litovli – sbor nezasahoval
 • 9.8. večer požár stodoly p. Dostála v Litovli

foto 1910

Rok 1911:

 • 5.7.oslavy 25.výročí sboru za účasti sborů z Litovle, Mezic, Střeně, Nasobůrek a Střelic. Slavnostní mše v kostele, pak slavnostní oběd v hostinci. Odpolední program byl narušen „zuřivou“ bouří. Všichni se natlačili do hostince p. Straky.
 • účast při zásazích na požárech v Litovli a v Července

Rok 1912:

 • 25.8. se konal cvičný poplach v litovelském pivovaře. Poplach byl vyhlášen ve 12:53 sirénou. Na cvičiště dorazili: litovelský sbor za 5 minut s ruční stříkačkou a za 9 miut s parní stříkačkou, Nasobůrky přijeli ve 13:15 a během 2 munit stříkali, Červenka dorazila ve 13:20 a stříkali během 4 minut, Tři  Dvory přijeli ve 13:30, Chudobín ve 13:25 a Mladeč ve 13:40. Celkem se zúčastnilo cvičení 174 hasičů.

Rok 1914:

 • sbor čítal 42 členů
 • po vyhlášení mobilizace narukovalo 10 členů sboru: Jan Kubíček, Jan Vrtal, Josef Kračovský, Rudolf Kráčmar, František Karger, Hynek Jorda, Josef Válek, Alois Válek, Josef Motl, Bohumil Vystřídal.
 • Z přispívajících členů: Jan Kryl, Augustin Kleibl, Vojtěch Zabloudil, Hynek Straka a Silvestr Dokoupil. V roce 1915 narukovali další členové sboru: Oskar Suchomel, Florián Karger, František Čamek, František Vysloužil, Josef Wilhelm a Rudolf Karger. V roce 1916 pak ještě Ignác Sapara Jan Žváček.

Rok 1918:

 • všichni členové sboru se z války po jejím skončení vrátili domů.
 • 22.11. zemřel zakládající člen p. Jan Karger
 • sbor se zúčastnil oslav vzniku republiky 9.11. v Července a 17.11. v Litovli

Rok 1919:

 • v noci z 25. na 26.2. hořelo na statku p.Fritschera
 • 2.4. hořela stodola v Litovli – 13.10. hořel stoh ve T.Dvorech
 • 16.12. požár papírny p.Gr v Litovli Sbor zasahoval ve všech těchto případech.

Rok 1920:

 • 3.1. účast na pohřbu člena sboru p. Jana Brozy
 • 25.7. účast na primici P.Františka Kolavíka, syna člena sboru
 • 24.6. účast na pohřbu člena Jana Kargera
 • 23.8. požár stodoly p.Helekala v Litovli

h2

Rok 1921:

 • povzniku církve československé husitské bylo usneseno, že se sbor nezúčastní již žádných oslav církevních
 • při cvičení byly p.Janu Kubíčkovi vyraženy zuby žebříkem
 • p. Tomáš Opletal odkázal v závěti 100 korun sboru
 • 26.5. vznikl požár v domě p. Malíčka (dnešní ul.Tyršova), který se rozšířil na celou ulici. Sjely se sbory ze T. Dvorů, Litovle, Střelic, Haňovic, Nasobůrek, Rénot a Dědřichova. Byla velká kritika na nepohotovost červenského sboru.
 • v průběhu roku vznikly pak další požáry v Litovli (p.Vébr a p. Kvapil) a v Myslechovicích

Rok 1922:

 • sbor má nyní 33 členů činných, 95 přispívajících a 2 členy čestné
 • 21.7. zemřel v Nákle zakládající člen sboru p. Josef Kvapil
 • 11.6. účast na slavnosti odhalení pomníku padlích u školy
 • na výroční schůzi sboru zvoleni: předsedou Jan Kouřil, místopředsedou Rudolf Kráčmar, jednatelem Augustin Žváček, pokladníkem Jan Kubíček, náčelníkem Vladimír Sapara, zástupcem František Kolavík, četaři František Čamek, Štěpán Chrudina, Josef Kračovský, trubačem sboru Maxmilián Kulavík.

Rok 1923:

 • celostátního sjezdu v Praze se zúčastnily 4 členové
 • účast na pohřbu dlouholetého člena sboru (38 roků) a starosty obce p. Františka Kolavíka
 • požáry:
 • 28.4. v Nasobůrkách 29.5. (v1:30 v noci) u p.Dokoupila č.p.77 – nedostatek vody
 • 11.9. stoh slámy ve Střelicích
 • 20.11. v Litovli
 • sbor si nechal ušít 33 pracovních obleků u p. Doubravy v Litovli za 20 Kč za oblek. Látku cvilich nakoupili u p. Ondrýska v Července za 20 Kč/m. Celkem koupili 165 m látky.

Rok 1924:

 • celostátního sjezdu v Brně se zúčastnilo 6 členů
 • požáry v obci ani v okolí nebyly
 • zemřeli členové sboru: Al. Karger a Fr. Vyhnálek
 • staré pracovní obleky byly odprodány členům sboru. Byly oceněny komisí na 403,50 Kč.

foto 1929

Rok 1925:

 • rozhodli, že koně na přípřež ke stříkačce se budou pravidelně střídat počínaje od č.p. 1 vždy po každém pořáru. Dům, který bude mít pohotovost bude označen tabulkou.
 • 26.7. se konala oslava 40 let sboru. Oslava byla přerušena pro bouřkový liják. Večer se konala jen taneční zábava.
 • požáry nebyly
 • zemřeli členové sboru Jan Žváček a Jiří Chrudina, Jan Pellich, správce školy se odstěhoval do Choliny
 • od založení sboru byli postupně tito náčelníci sboru: Josef Kvapil, Rudolf Jarolím, Jan Kryl, František Sova, Jan Jorda, František Kolavík, Frntišek Svoboda, Vladimír Sapara
 • podnáčelníci: Jan Karger č.p. 55, Vladimír Spara, František Kolavík, František Čamek

Rok 1926:

 • z obce se odstěhovali členové sboru: František Čamek, Hynek Jorda, Bohumil Vytřisal
 • požáry:
  • 10.8. požár pily p. Zdráhala v Litovli u hřbitova stříkačka tlačila vodu 325m
  • 28.11. v Benkovech – jelo se autem, bez stříkačky
 • ve zbrojnici bylo zavedeno elektrické osvětlení nákladem obce
 • ve výroční schůzi zvoleni: předsedou (starostou) Josef Vočka, jednatelem Fr. Jorda, pokladníkem Kubíček, skladníkem Jorda František, zbrojmistrem Karger František. Do sboru přistoupil: Arnošt HOrák, přednosta ČSD Šnajd František, řídící učitel, Kotrlý, Vyhnálek Jan a Pilmajer Joachim.
 • při akcích v sokolovni byli ustanoveny požární hlídky z 2 členů sboru s poplatkem – divadelni představení 10 Kč, taneční zábavy 20 Kč

Rok 1927:

 • vybudována sokolovna v obci. TJ SOKOL požaduje za zapujčení sálu 200 Kč celkem (za osvětlení 30 Kč, 20 Kč za úklid a 150 za propůjčení sálu)
 • sbor přispěl vrámci sbírky na vybudování sokolovny 50 Kč
 • za čínného člena přijat p. Bohumil Bartl. Schůze výboru se budou nadale konat v hotinci p. Bartla
 • zemřel člen sboru p. Čunderle, sbor věnoval vdově 50 Kč místo věnce
 • požáry:
  • 1.4. domky v Litovli (p. ROchvanského a p. Chrudimského)
  • 15.7. stodola p. Hájka v Litovli
  • 16.10. hořelo auto ve Střelicích
 • trubačem ustaven p. A. Dostál
 • p. Opletal Josef vyloučen ze sboru

Rok 1928:

 • p. Kubíček přednesl návrh na zakoupení motorové stříkačky.
 • zemřel čestný člen sboru p. František Pospíšil, starosta obce v době založení sboru
 • v srpnu dochází k požáru „flokárny“ p. Suchomela na Novém Dvoře, při kterém zahynul dělník p. František Tichý z Červenky